Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Maj 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

RODO
Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych (w/g RODO)Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuje się, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi , Kościelna Wieś 2, 88-220 Osięciny reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Elwirę Kłosowską .

2. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi, został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Zbigniew Tumiński.
Kontakt: Telefoniczny: 506 482 650, E-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści danych, do przetwarzania których wydano zgodę,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość, - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.