Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Maj 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Aktualności

Procedury epidemiczne obowiązujące w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr

z dnia 28.08.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im .Marii Konopnickiej w Kościelnej WsiProcedury epidemiczne obowiązujące w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi

w okresie pandemii COVID-19 od dnia 1 września 2020 r.
§ 1

Cel i przedmiot procedur

 1. Celem i przedmiotem procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej, a także obowiązków dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców/ opiekunów prawnych.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych..

 3. Procedury zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 4. Procedury uwzględniają wsparcie organizacyjne organu prowadzącego szkołę oraz możliwości bazowe i kadrowe Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi..

 5. Nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi w okresie pandemii COVID-19 i potwierdzenia tego faktu pisemnym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2.

 6. Słownik pojęć:

 1. dyrektor ? dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi;

 2. rodzic ? rodzic/osoba sprawująca prawną opiekę nad dzieckiem;

 3. placówka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi ;

 4. grupa ? grupa uczniów z jednego oddziału;

 5. organ prowadzący ?Gmina Osięciny,

§2

Ogólne zasady profilaktyki.

 1. Przy wejściu głównym umieszczenie numerów telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Umieszczenie przy wejściu do budynku płynu do dezynfekcji rąk wraz z informacją
  o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 3. Umieszczenie wewnątrz budynku dozowników z płynem do dezynfekcji w: pokoju nauczycielskim, kuchni szkolnej dla pracowników obsługi, świetlicy, bibliotece.

 4. W placówce wywieszone zostają plakaty z zasadami:

 1. prawidłowego mycia rąk (w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych),

 2. instrukcje skutecznego dezynfekowania rąk (przy dozownikach z płynem do dezynfekcji),.

 3. prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek,

 4. prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek,

do których stosowania wszyscy są bezwzględnie zobowiązani.

 1. Wyznaczenie pomieszczenia, wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (izolatka).

 2. Wyposażenie placówki w termometr bezdotykowy w celu bezpiecznego pomiaru temperatury (kontrolowanie symptomów chorobowych).

 3. Zapewnienie szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, w tym kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (aktualne numery telefonów, kontakt przeze-dziennik).

 4. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe ? bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

 6. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze - wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

 7. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej ? rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 8. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek

 9. Wszyscy pracownicy, uczniowie oraz osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego.

 10. Każdy pracownik szkoły oraz uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny:

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • częstego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją,

 • przestrzeganie zasad higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 1. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice), fartuchy ochronne, okulary ochronne w zależności od stanowiska pracy i związanego z nim ryzyka.

 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do korzystania ze środków ochrony osobistej w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza sekretarza szkoły ? jako osobę odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach.

 3. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych ? poręczy, klamek, włączników światła, kurków w kranach, uchwytów, dozowników mydła, dozowników środków dezynfekcyjnych, poręczy krzeseł oraz powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie będzie takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.

 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 6. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko umycie ich
  i zdezynfekowanie (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

 7. Zorganizowanie przy wejściu do szkoły punktu informacyjnego i odbioru korespondencji by ograniczyć wejście interesantów na teren szkoły.

 8. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m. Jeśli to nie jest możliwe muszą zasłaniać usta i nos (korytarze, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne).

 9. Wyznaczenie i oznakowanie pojemnika do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych.

 10. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 11. W przypadku zaobserwowania u dziecka lubpracownika objawów chorobowych, osoba taka jest izolowana. Zasady postępowania w takim przypadku określają odrębne procedury.

 12. W sytuacji zakwalifikowania powiatu do strefy żółtej lub czerwonej:

 1. możliwość mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku, gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

 2. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej ? należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C ? należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły

 1. Zapoznanie z procedurami wszystkich osób, których one dotyczą oraz kontrolowanie ich przestrzegania.§ 3

Zasady organizacji zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. W miarę możliwości zajęcia będą organizowane tak by umożliwi

 3. zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych
  i ograniczy

 4. gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 5. Uczeń winien posiada

 6. własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 7. W przypadku, gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, może on być w miarę możliwości uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.

 8. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 9. W sali, w której przebywają uczniowie należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. dywany, zabawki pluszowe).

 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 11. Nauczyciele powinni poinstruować uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.

 12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 14. W miarę możliwości (sprzyjające warunki pogodowe) zajęcia wychowania fizycznego powinny być realizowane na świeżym powietrzu.

 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 16. Przerwy śródlekcyjne, przy sprzyjających warunkach pogodowych, organizowane będą na świeżym powietrzu.

 17. Nauczyciele, opiekunowie i dzieci pod nadzorem opiekunów zobowiązani są do przestrzegania higieny mycia rąk zgodnie z instrukcją (obowiązkowo po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza,
  w miarę możliwości przy zmianie sali).

 18. Do grupy z zasady przyporządkowani są ci sami opiekunowie. W przypadku ewentualnych problemów kadrowych, opiekunowie mogą się zmieniać, o czym decyduje dyrektor szkoły

 19. Wychodzenie na plac zabaw musi odbywać się z zachowaniem zasad higieny
  i bezpieczeństwa. Poszczególne (małe) grupy dzieci wychodzą na plac zabaw tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Po każdej grupie uczniów urządzenia na placu zabaw muszą zostać zdezynfekowane.

 20. Zabrania się organizowania wyjść grupowych z uczniami poza teren szkoły ? w tym szczególnie spacerów lub wycieczek.

 21. W przypadku zakwalifikowania powiatu do strefy żółtej lub czerwonej:

 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformowanie rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnienie kontaktu ze szkołą na ten czas,

 • zajęcia dla wszystkich uczniów, po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz za zgodą organu prowadzącego mogą odbywać się częściowo lub całkowicie w formie zdalnej.§ 5

Obowiązki dyrektora związane z epidemią

 1. Opracowanie procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich, których one dotyczą.

 2. Bieżące śledzenie sytuacji epidemicznej oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 3. Zaopatrzenie szkoły w środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 4. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.

 5. Przygotowanie wykazu telefonów

 6. Przygotowanie i wywieszenie w odpowiednich miejscach instrukcji prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek i rękawic jednorazowych.

 7. Wydzielenie pomieszczenia Przygotowanie izolatki

 8. Monitorowanie samopoczucia uczniów i pracowników.

 9. Kontrola przestrzegania przez pracowników procedur.

 10. W miarę możliwości organizuje pracę zdalną.

 11. Opracowuje harmonogram przychodzenia

 12. Organizuje pracę tak, aby pracownicy mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.

 13. Rozmieszcza stanowiska pracy§ 6

Obowiązki nauczyciela i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia

 1. Opiekunowie i nauczyciele powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m. a jeśli to nie jest możliwe zasłaniać usta i nos.

 2. Nauczyciel:

 1. wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,

 2. dopilnowuje, aby w miarę możliwości uczniowie siedzieli pojedynczo,

 3. instruuje uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi (bliska odległość, używanie wspólnych przedmiotów, podawanie ręki na przywitanie, itp.),

 4. nie organizuje wyjść grupowych poza teren placówki,

 5. wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,

 6. zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przy zmianie sali, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
  z zajęć na świeżym powietrzu,

 7. organizuje pokaz właściwego mycia rąk, oraz zasłaniania ust i nosa podczas kasłania i kichania, przypomina i daje przykład,

 8. unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,

 9. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe,

 10. w miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego organizuje na świeżym powietrzu,

 11. w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut,

 12. dopilnowuje, aby podczas przerw uczniowie nie gromadzili się

 13. przy sytuacji przejścia szkoły na tryb zdalny przestrzega szkolnego regulaminu zdalnego nauczania.

 1. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do dbałości o profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych i nieprzychodzenia do pracy, jeśli są chorzy.

 2. Przestrzega ustalonego przez dyrektora reżimu sanitarnego.


§ 7

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Personel sprzątający zobowiązany jest do:

 1. uprzątnięcia z sal, w których przebywają uczniowie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować,

 2. zachowania staranności i szczególnej uwagi przy regularnym wykonywaniu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

 3. dezynfekcji powierzchni dotykowych ? poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, krzeseł, klawiatury komputerów jeśli były używane, włączników, itp.;

 4. utrzymania czystości i dezynfekcji toalet, w tym dozowników, klamek, kurków itp.,

 5. utrzymania w czystości i dezynfekcji sali gimnastycznej,

 6. dokładnego czyszczenia lub dezynfekcji wykorzystywanych przyborów sportowych ? piłki, skakanki, obręcze itp.

 7. bieżące uzupełnianie dozowników mydła, płynów dezynfekujących oraz dbanie by w toaletach nie brakowało środków higienicznych (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe),

 8. dbania, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk ? instrukcje,

 9. bezwzględnego przestrzegania ustalonego przez dyrektora reżimu sanitarnego,

 10. wypełniania karty czynności porządkowych, zgodnie z ustalonym w szkole wzorem,

 11. przestrzegać ustalonego harmonogramu przerw śniadaniowych oraz godzin rozpoczęcia pracy,

 12. dopilnowania by uczniowie w miarę możliwości zachowywali dystans społeczny podczas wejścia/wyjścia ze szkoły.

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy powinni ściśle przestrzegać znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji zaleceń producenta, przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


§ 8

Praca sekretariatu i obowiązki sekretarza szkoły

 1. Obowiązki sekretarza szkoły:

 1. W miarę możliwości prowadzić prace sekretarskie elektronicznie.

 2. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z interesantem stosować środki ochrony indywidualnej (maseczką/przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

 3. Przestrzegać procedury obiegu korespondencji papierowej:

 • wszelkiego rodzaju korespondencja papierowa, która jest dostarczana bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub kuriera podlega 48-godzinnej kwarantannie,

 • korespondencja papierowa wrzucana jest do specjalnego pojemnika podawczego oznakowanego datą,

 • przesyłka kurierska ? paczka odbierana jest od kuriera przez pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej i składowana w wyznaczonym miejscu na okres kwarantanny (48 h),

 • po upływie czasu kwarantanny (48h) korespondencja/przesyłka jest rozpakowywana z zachowaniem ostrożności, a po jej zakończeniu należy umyć lub zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.

§ 8

Obowiązki rodzica.

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 2. Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do oddziału przedszkolnego lub szkoły.

 3. Stosuje się do zakazu nie przyprowadzania do szkoły dziecka jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 4. Przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole.

 5. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające dzieci muszą być zdrowi.

 6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci winny zachować dystans społeczny
  w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

 7. W razie konieczności wejścia rodzica do przestrzeni wspólnej szkoły obowiązuje zasada ?
  - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłonić usta i nos, założyć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce.

 8. Zaopatrzenie swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust. Zasłaniania ust i nosa obowiązuje podczas transportu autobusem szkolnym a w przypadku objęcia powiatu strefą żółtą lub czerwoną również na terenie szkoły podczas korzystania z szatni oraz podczas przerw.

 9. Dopilnowanie, aby dziecko nie przynosiło ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotówi zabawek.

 10. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

 11. Stosowania podstawowych zasadach higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 12. Pilnego odbierania telefonu ze szkoły z numeru podanego jako tzw. ?szybki kontakt?§ 9

Zasady przyprowadzania dzieci.

  1. Jeśli pracownicy przedszkola będą mieli podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać dzieci, nie zostanie przyjęte.

  2. Osoba przyprowadzająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych.

  3. Osoba przyprowadzająca dziecko musi się stosować do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego.

  4. Dyżurujący pracownik oddziału przedszkolnego w godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola tj. 8.00-8.30, odbiera dziecko od rodzica, który nie wchodzi na teren placówki. Rodzic zabiera maseczkę dziecka. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun ma prawo odmówić przyjęcie dziecka do placówki gdy wykazuje ono objawy chorobowe np. katar, kaszel, temperatura powyżej 37° C.§ 10

Zasady odbioru dziecka.

  1. Dzieci odbieramy w tych samych wyznaczonych wejściach. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko, czuwa nad jego ubraniem się (gdy zachodzi konieczność, pomaga dziecku) i oddaje rodzicowi/opiekunowi, który czeka na zewnątrz. W razie kolejki przed wejściem należy zachować dystans społeczny.

  2. Osoba odbierająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych.

  3. Dziecko z przedszkola odbiera tylko rodzic/opiekun prawny lub pełnoletnie osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

  4. Osoba przyprowadzająca dziecko musi się stosować do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego§ 10

Korzystanie z biblioteki

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.

 2. Korzystać z biblioteki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej..

 3. W bibliotece może jednocześnie przebywać 1 uczeń (maksymalnie 1 osoba na 4 m2, przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2m) ? informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki.

 4. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z harmonogramem we wszystkie dni tygodnia.

 5. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust
  i nosa, przyłbica), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.

 6. Uczniowie w maseczce wchodzą pojedynczo do biblioteki (w celu uniknięcia grupowania się osób).

 7. Przyniesione przez uczniów książki do zwrotu powinny być zapakowane w podpisaną (imię i nazwisko, klasa) foliową torebkę lub reklamówkę i odłożone do oznaczonego pudełka na korytarzu szkolnym. Wszystkie przyjęte książki z biblioteki pozostają tam na czas kwarantanny (72 godz.).

 8. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania
  do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.

 9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego oddanych materiałów i odnotowuje zwroty w dokumentacji bibliotecznej.

 10. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.

 11. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 12. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.

 13. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły harmonogram zwrotu podręczników
  i podaje go do wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

§ 11

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia
u dziecka.


  1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środkiem transportu).

  2. Osoba przebywająca z dzieckiem w miejscu odizolowania zakłada mu maseczkę. Dorosły towarzyszący dziecku zakłada kombinezon ochronny, przyłbicę, maseczkę ochronną, rękawiczki, w miarę możliwości unika kontaktu bezpośredniego z dzieckiem zachowując bezpieczną odległość.

  3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel,bóle mięśni i ogólne zmęczenie dyrektor natychmiast powiadamiają właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
   i postępują zgodnie z jej zaleceniami.

  4. Obszar, w którym przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

  5. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części, w której przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i poleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.§ 11

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia
u pracownika.


  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Poinstruowanie pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  3. W miarę możliwości, dla pracowników wieku powyżej 60 lat oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

  4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i skierować do wyznaczonego miejsca izolacji. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  7. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie
   w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i poleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.§ 12

Kontrola przebiegu procedury i postanowienia końcowe. 1. Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni dyrektor szkoły.

 2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z:

 1. dyrektorem szkoły: tel. 501656573

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się po poradę lub konsultację do Powiatowej Stacji Sanitarno?Epidemiologicznej w Radziejowie.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr

z dnia 28.08.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im .Marii Konopnickiej w Kościelnej WsiProcedury epidemiczne obowiązujące w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi

w okresie pandemii COVID-19 od dnia 1 września 2020 r.
§ 1

Cel i przedmiot procedur

 1. Celem i przedmiotem procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej, a także obowiązków dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców/ opiekunó

więcej
Sukcesy konkursowe

Sukcesy konkursowe

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Patrycja Małkowska zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym ?Bitwa Warszawska ? Cud nad Wisłą?, organizowanego przez ZSRCKU w Przemystce. Gratulujemy sukcesu!

W konkursie brały udział też uczennice naszej szkoły Paulina Czyżewska, Weronika Gutowska i Katarzyna Roszak, które przygotowały bardzo ciekawe prace. Za włożony wysiłek należą się im również ogromne gratulacje.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.przemystka.pl

Warto dodać, że w tym roku obchodzimy stulecie bitwy warszawskiej, które przypadnie w okresie wakacji.

Monika Rydelek

więcej
Ogłoszenie wyników konkursów przeprowadzonych w ramach tygodnia z językiem angielskim

1.      Konkurs piosenki w dwóch kategoriach klas:

 •          I-III

1 miejsce:  Amelia Moszczyńska

2 miejsce: Lidia Danielak

3 miejsce: Lena Maciejewska oraz Piotr Zeszut

 •         IV-VIII

1 miejsce: Wiktoria Niedosmiałek

2 miejsce: Julia Jałoszyńska

3 miejsce: Katarzyna Roszak

Oceny konkursów dokonało Jury:

o   p. Ewa Orłowska- nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia w Radziejowie

o   p. Kamila Sikorska- nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia w Radziejowie

o   p. Zbigniew Tumiński- nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej

     w Osięcinach

 

 

 

2.      Konkurs Masterchef:

 

1 miejsce: Amelia Moszczyńska

2 miejsce: Katarzyna Szajerska

3 miejsce: Paweł Małkowski oraz praca Pauliny Kaczmarek i Martyny Wisniewskiej

Oceny konkursu dokonało Jury:

o   p. Wioletta Niemczyk - nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej
w Bądkowie

o   p. Łukasz Ziółkowski - wieloletni lektor języka angielskiego Szkoły Językowej Oxford

o   p. Zbigniew Tumiński- nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej

     w Osięcinach

więcej
Podsumowanie konkursu

W maju w naszej bibliotece odbył się konkurs z okazji dnia Patrona naszej szkoły - Marii Konopnickiej. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:

W kategorii klas I - IV pierwsze miejsce zajęła Lena Pawlak

W kategorii klas V - VIII zwyciężyła Katarzyna Szajerska

Natomiast wyróżnienia otrzymały: Ola Szczerbiak i Paulina Chosa

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                                  Monika Rydelek

więcej
Komunikat

Komunikat w sprawie nowych zasad korzystania z biblioteki szkolnej i dokonywania zwrotów książek - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi

Przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy uczniowie są zobowiązani do rozliczenia się z wypożyczonych książek i podręczników. Aby to umożliwić, szkolna biblioteka wznawia działalność w dniach: 15.06, w godzinach między 10.00 a 14.00 dla klas I- V oraz 19.06 w godzinach od 9.00-13.00 dla klas VI-VIII. W tym czasie można dokonać zwrotu książek i podręczników w wyznaczonym miejscu w świetlicy.

Uczniowie proszeni są o zabranie własnego długopisu i przygotowanie książek do zdania - w przypadku podręczników należy przynieść je w podpisanej imieniem i nazwiskiem torbie foliowej, z podręczników należy wcześniej zmazać zrobione ołówkiem notatki i odpowiedzi do zadań, zdjąć foliowe okładki (jeśli są założone), skleić ewentualne rozdarcia i wyprostować zagięte rogi.

Inne książki można oddawać luzem. Nie należy dezynfekować środkami chemicznymi oddawanych zbiorów bibliotecznych i podręczników, zwrócone książki podlegają czterodniowej kwarantannie.

Osoby zdające książki prosimy o dostosowanie się do wymogów sanitarnych, to znaczy:

 • zakładanie na terenie szkoły maseczki i rękawiczek
 • odkażanie rąk
 • zachowywanie odpowiedniego odstępu od innych osób - minimum dwa metry

Pytania w sprawie zwrotów można kierować do bibliotekarza za pomocą Messengera na grupie BIBLIOTEKA

Monika Rydelek

więcej
Konsultacje zdalne

KONSULTACJE ZDALNE

dla uczniów klas IV ? VII


Przedmiot

Klasy

Godziny

Dzień

Język niemiecki

VII ? VIII

14.00- 15.00

Czwartek

Historia, WOS , informatyka

IV ? VIII

14.00 ? 15.00

Wtorek

Biologia, geografia, przyroda

IV- VIII

14.00 - 15.00

Środa

Muzyka, plastyka

IV - VII

13.00 - 14.00

Piątek

Język polski

VI a i VI b

14.00 ? 15.00

Piątek

Język polski

IV, V, VII, VIII

17.00 ? 18.00

Poniedziałek

Język angielski

IV ? VIII

13.30 ? 14.30

Czwartek

Matematyka

IV ? VIII

13.00 ? 14.00

Środa

Fizyka

VII - VIII

15.00 ? 16.00

Wtorek

Chemia

VII- VIII

15.00 - 16.00

Środa


więcej
Procedury bezpieczeństwa i organizacji konsultacji dla uczniów


więcej
Informacje dla ósmoklasistów


więcej
"Wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem"

          W związku z tym, że szkoły są zamknięte, uczniowie siedzą i uczą się w domach chcemy zaangażować naszych uczniów klas I-VIII do udziału w przedsięwzięciu szkolnym : Wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem.
Hasłem przewodnim naszych działań jest: "Szkoła w czasie kwarantanny".

                Każda klasa przedstawia w formie filmiku, zdjęcia, plakatu jak uczniowie spędzają czas w domu. Czy nudzą się? Mamy nadzieję, że nie.

Wybieramy temat  spośród kategorii i prezentujemy w wybranej przez siebie formie.

     1.       Szkoła w domu - jak się uczymy w domu, doświadczenia związane z nauką, ulubione książki, gry edukacyjne, portale, filmy.

     2.       Wolny czas od nauki - ulubione formy rozrywki, hobby, czyli co robisz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

     3.       Dbam o siebie - sposoby na bezpieczeństwo, higienę, zdrowie własne i najbliższych.

     4.       Co robię dla innych - jaką pomoc oferuję rodzicom, rodzeństwu czy starszym osobom.

     5.       Czego mnie nauczyła obecna sytuacja?

                Wybraną i opracowaną kategorię przesyłamy na grupę: Szkoła w czasie kwarantanny. Każda klasa może opracować kilka kategorii, obowiązkowo chociaż jedną w terminie do 20.05.2020r. Chętni uczniowie mogą przesyłać własne pomysły indywidualnie. Na pewno wychowawcy docenią zaangażowanie swoich wychowanków. Wspierajmy się i pomagajmy sobie nawzajem chociażby w taki sposób.

Organizatorzy:

Sabina Jałoszyńska

Joanna Tumińska

Kinga Małkowska

więcej
TYDZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZDALNYM

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi zaprasza

do udziału w  tygodniu z językiem angielskim.

 

Cele:

-  popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej;

-  rozwijanie, rozbudzanie  zainteresowań i uzdolnień uczniów;

-  motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego;

-  wdrażanie do samodoskonalenia i poszerzania wiadomości.

 

Kategoria wiekowa:

W przedsięwzięciach mogą brać udział wszyscy  uczniowie szkół podstawowych klas I-VIII

 

Warunki uczestnictwa

- Uczestnikiem może być każdy zainteresowany uczeń;

- Wszyscy uczniowie umieszczają zrealizowane przedsięwzięcia na grupie: Tydzień z językiem angielskim ( messenger), od 11-15maja 2020r

- Prace konkursowe przesyłacie na adres: j.sabina@op.pl do 15 maja 2020r. Wyniki konkursu oraz najlepsze prace zostaną umieszczone przez organizatora na grupie do 20.05.2020r.

- szkoły, które chciałyby wziąć udział proszę o informacje na adres j.sabina@op.pl w celu dołączenia chętnych do grupy.

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6